Kandydaci

Zasady rekrutacji

Zarządzenie Nr 42/2018 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświatyz dnia 4 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych – trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Terminy rekrutacji do klas pierwszych IX LO w Toruniu na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie Zarządzenia Nr 42/2018 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 marca 2018 r. określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego:

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych IX LO w Toruniu wraz z  dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 17.05.2018 (czwartek)
do 18.06.2018
do godz. 15.00 (poniedziałek) 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych IX LO w Toruniu o  świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Od 22.06.2018 (piątek)
do 26.06.2018
do godz.12.00 (wtorek) 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas pierwszych IX LO w Toruniu oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty w związku z art.149 ust. 4 i 7, art. 155 ust. 4 i 7, art. 165 ust. 3 i 4 ustawy – Przepisy wprowadzające. 

Do 27.06.2018 (środa)

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

Do 6.07.2018
do godz.12.00 (piątek)
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do IX LO w Toruniu.  Do 13.07.2018 (piątek)
do godz. 10.00 
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  Do 13.07.2018 (piątek)
do godz. 14.00 

 

GIMNAZJALISTO, CZY WIESZ ŻE: 

Jako licealista będziesz się uczył według nowej podstawy programowej, która do szkół ponadgimnazjalnych weszła w życie 1 września 2012 roku.

Ważna zmiana dotyczy powiązania treści oraz umiejętności, które zdobyłeś w gimnazjum z tymi, które zdobędziesz przez trzy lata nauki w liceum (program tych szkół stanowić będzie całość, aby uniknąć powtórzeń).

W pierwszej klasie będziesz kontynuował treści rozpoczęte w gimnazjum na poziomie podstawowym. Przez dwa kolejne lata liceum Twoja nauka będzie skoncentrowana na tym, czego będziesz potrzebował na następnym etapie swojego kształcenia (program dostosowany zostanie do Twoich indywidualnych zainteresowań, co pozwoli na pogłębianie wiedzy z określonych dziedzin).

Podniesiona zostanie ranga nauczania języków obcych, z których zajęcia odbywać się będą w grupach o różnym poziomie zaawansowania językowego uczniów.

Typowo szkolna nauka w liceum będzie poparta doświadczeniami i eksperymentami wykonywanymi osobiście przez uczniów. Preferowane więc będą zajęcia terenowe z biologii, geografii, zajęcia artystyczne w różnego rodzaju placówkach kulturalnych. Istotne miejsce zajmować będą dyskusje, debaty, elementy dramy.