Kandydaci

Zasady rekrutacji

Zasady i kryteria naboru uczniów
do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu
w roku szkolnym 2020/2021 

 

Zasady rekrutacji absolwentów szkoły podstawowej  do klas pierwszych 4 letniego liceum ogólnokształcącego w roku szkolnym 2020/2021

 

Terminy rekrutacji do klas pierwszych IX LO w Toruniu na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie Zarządzenia Nr 2/2020 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 20209 roku określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego:

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych IX LO w Toruniu wraz z  dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 11.05.2020 (poniedziałek)
do 23.06.2020
do godz. 15.00 (wtorek) 

 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych IX LO w Toruniu o  świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty.

Od 26.06.2020 (piątek)
do 30.06.2020
do godz.15.00 (wtorek) 

 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas pierwszych IX LO w Toruniu oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 10.07.2020 (piątek)

 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

13.07.2020
godz.12.00 (poniedziałek)

 

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończeniaszkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do IX LO w Toruniu. 

Od 13.07.2020 (poniedziałek) do 20.07.2020 (poniedziałek)
do godz. 15.00 

 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

Do 21.07.2020 (wtorek)
godz. 12.00