Kandydaci

Zasady rekrutacji

Zasady i kryteria naboru uczniów
do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu
w roku szkolnym 2019/2020 

LINK DO STRONY NABORU

Zasady rekrutacji absolwentów szkoły podstawowej  do klas pierwszych 4 letniego liceum ogólnokształcącego w roku szkolnym 2019/2020

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum  do klas pierwszych 3 letniego liceum ogólnokształcącego w roku szkolnym 2019/2020

Terminy rekrutacji do klas pierwszych IX LO w Toruniu na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie Zarządzenia Nr 9/2019 oraz Nr 10/2019 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 roku określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego:

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych IX LO w Toruniu wraz z  dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 13.05.2019 (poniedziałek)
do 17.06.2019
do godz. 15.00 (poniedziałek) 

 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych IX LO w Toruniu o  świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty.

Od 19.06.2019 (piątek)
do 25.06.2019
do godz.15.00 (wtorek) 

 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas pierwszych IX LO w Toruniu oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 26.06.2019 (środa)

 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

Do 11.07.2019
do godz.12.00 (czwartek)

 

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do IX LO w Toruniu. 

Od 11.07.2019 (czwartek) do 15.07.2019 (poniedziałek)
do godz. 15.00 

 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

Do 16.07.2019 (wtorek)
godz. 12.00