Kandydaci

Zasady rekrutacji

Regulamin rekrutacji absolwentów szkoły podstawowej do klas pierwszych

IX Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu 

w roku szkolnym 2024/2025

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425) z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe [z późniejszymi zmianami] ( Dz. U. 2017 poz. 59, Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245)

 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610)

- Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.

- Zarządzenie Nr 9/2023 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim

 

1. Do klasy pierwszej przyjmowani są absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej w wyniku postępowania rekrutacyjnego, które prowadzone jest przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły.

2. W procesie rekrutacji kandydaci mają możliwość uzyskania maksymalnie 200 punktów, według kryteriów i sposobu przeliczania określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej:
 

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty łącznie do 100 pkt:

 język polski (wg przeliczenia 1%=0,35 pkt)

35

matematyka (wg przeliczenia 1%=0,35 pkt)

35

język obcy (wg przeliczenia 1%=0,3 pkt)

30

2. Oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej łącznie do 72 pkt:

(język polski, matematyka oraz dwa zajęcia edukacyjne wskazane przez szkołę)

ocena celujący

18

ocena bardzo dobry

17

ocena dobry

14

ocena dostateczny

8

ocena dopuszczający

2

3. Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7

4. Szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych. (Wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r.) Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia do 18 pkt:

18

5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

3

 

3. Zajęcia edukacyjne, z których oceny uwzględniane są przez szkołę w poszczególnych klasach:

Prozdrowotna

 1. język polski

 2. matematyka

 3. wybrana jedna, najlepsza ocena z:
  biologia, j. angielski

 4. wybrana jedna, najlepsza ocena z:
  chemia, EDB, przyroda, WF

Humanistyczno-pedagogiczna

 1. język polski

 2. matematyka

 3. wybrana jedna, najlepsza ocena z:
  historia, WOS

 4.  jedna, najlepsza ocena z:
  j. obcy, muzyka, plastyka, technika

Ogólny z językiem hiszpańskim

 1. język polski

 2. matematyka

 3. wybrana jedna, najlepsza ocena z:
  geografia, język angielski

 4. wybrana jedna, najlepsza ocena z:
  EDB, informatyka, j. obcy, przyroda, WF

 

4. Laureaci i finaliści olimpiad ogólnopolskich dla uczniów szkół podstawowych oraz laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych (uwzględnionych w wykazie Kuratora Oświaty) przyjmowani są do wybranej klasy niezależnie od przyjętych kryteriów.

5. Wszelkie dodatkowe osiągnięcia (sukcesy w konkursach i olimpiadach oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe – wymienione w pkt 4.1 do 4.5 w tabeli powyżej) należy udokumentować oryginałem zaświadczenia/dyplomu wydanego odpowiednio przez Kuratora lub organizatora olimpiady/konkursu.

6. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru miasta Torunia

 • link do strony naboru: http://torun.edu.com.pl

 • kandydat w systemie może wskazać do 3 szkół, a w nich dowolną liczbę oddziałów ustalając kolejność w formie listy preferencji;

 • każdy z kandydatów może zostać przydzielony tylko do jednego z wybranych oddziałów w I etapie rekrutacji lub w etapach następnych;

 • dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów stosuje się dodatkowe kryterium preferencji określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz późniejszymi zmianami.

7. Obowiązujące terminy rekrutacyjne umieszczone są na stronach:

Niedotrzymanie tych terminów jest traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do Liceum.

8. Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej można kierować do Dyrektora Szkoły w ciągu 5 dni od daty ogłoszenia wyników kolejnych etapów rekrutacji.