Uczniowie

Wolontariat

"Wtedy wszystko, kiedy nic dla siebie" ks. Jan Twardowski

Początki pracy wolontariuszy w IX Liceum Ogólnokształcącym sięgają 2000 roku, kiedy grupka dziewcząt, z istniejących od 1998 roku z klas pedagogicznych otoczyła opieką Marysię, u której stwierdzono autyzm. Dzięki nawiązanym kontaktom podjęta została współpraca z innymi rodzinami potrzebującymi wsparcia.
Wzrost zainteresowania działalnością wolontariacką spowodował konieczność nadania jej ram organizacyjnych. W czerwcu 2004 roku powstał Regulamin Wolontariatu Szkolnego (WS), który po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Nr 2 w Toruniu w dniu 31 sierpnia 2004 roku stał się podstawą istnienia Wolontariatu Szkolnego. W Regulaminie jest zapis mówiący, iż wolontariuszem może zostać uczeń lub uczennica szkoły, a także jej znajomi i koledzy z innych szkół. Mogą być to także osoby dorosłe. W zobowiązaniu, które podpisują osoby przystępujące do WS jest mowa o dobrowolności oraz sumienności i bezinteresowności w wykonywaniu przyjętych zadań. Obecnie do WS należy 45 osób opiekujących się na stałe trojgiem dzieci. Pomagają im w wykonywaniu ćwiczeń rehabilitacyjnych, prowadzą zajęcia wspierające, pomagają w likwidowaniu deficytów wychowawczych i szkolnych.
Uczniowie - wolontariusze w ramach zajęć pozalekcyjnych pomagali lub pomagają w placówkach zajmujących się wspieraniem osób potrzebujących m.in. w toruńskich hospicjach, świetlicach terapeutycznych, a także w przedszkolach, szkołach, w Zespole Szkół Specjalnych. Brali również udział w akcjach organizowanych przez m.in. Fundację ABC XXI, Stowarzyszenie Jestem, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niewidzących i Niedowidzących. Obecnie Wolontariat Szkolny współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Edukacji i Profilaktyki Uzależnień. Poprzez zajęcia praktyczne uczennice zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z drugim człowiekiem.
Uzupełnieniem kształcenia są coroczne szkolenia z zakresu podstaw wolontariatu, z zakresu wejścia na rynek pracy oraz dla młodzieżowych liderów profilaktyki uzależnień.

 

Wróć