Szkoła

Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY
IX Liceum Ogólnokształcącego
im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu

 

1. Wizja szkoły

Działalność szkoły jest nastawiona na przyjazną atmosferę, rozwój, innowacyjność, przyszłość, bezpieczeństwo. Absolwent szkoły to człowiek otwarty, skoncentrowany na zadaniu, dążący do zmian, samodzielny, aktywny, twórczy, tolerancyjny, prospołeczny, czyli człowiek sukcesu w dalszej edukacji i w życiu dorosłym

 

2. Misja

Jesteśmy szkołą:

 • pomagającą wszystkim uczniom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz 
  w pełnym rozwoju ich osobowości;
 • przygotowującą przyszłego absolwenta do dalszej edukacji, dorosłego życia oraz funkcjonowania w Zjednoczonej Europie;
 • zapewniającą równość szans i sprawiedliwość społeczną;
 • prowadzącą szeroki zakres działań edukacyjnych;
 • przyjazną dla wszystkich podmiotów szkoły;
 • zapewniającą dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym budynku szkoły;
 • wspierającą pogląd, że kształcenie w nowoczesnych społeczeństwach przekształca się w całożyciową, ciągłą modyfikację kwalifikacji zawodowych.

 

3. Priorytety

 • Organizowanie procesów edukacyjnych w warunkach sprzyjających uczeniu się.
 • Stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań i samorealizacji uczniów, zgodnego z profilami klas.
 • Utrzymanie bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery w relacjach nauczyciel - uczeń.
 • Dbałość o pozytywny wizerunek placówki i podejmowanych w niej działań.
 • Współpraca z rodzicami, instytucjami, środowiskiem lokalnym.
 • Analiza i modyfikacja koncepcji pracy szkoły.

 

4. Cele

Szkoła:

 • stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania, potrzeby, a także możliwości psychofizyczne,
 • kształtuje postawy sterowania swoim rozwojem,
 • propaguje zdrowy styl życia w szkole, w domu i środowisku,
 • rozwija umiejętności komunikacji interpersonalnej, asertywności, identyfikacji i realnej oceny własnych możliwości, uzdolnień, motywacji (samoświadomość i empatia),
 • wychowuje człowieka twórczego, wrażliwego i aktywnego w różnych działaniach poprzez rozwój i stymulowanie twórczości muzycznej, aktorskiej i plastycznej,
 • kształtuje umiejętność funkcjonowania w grupie, komunikowania się, 
  a także radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych,
 • dba o pozytywny wizerunek placówki i podejmowanych w niej działań,
 • rozwija współpracę z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły, a także z instytucjami i środowiskiem lokalnym.