Uczniowie

Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca: Marta Wojnowska 3A

Zastępca: Martyna Wiśniewska 3A

Skarbnik: Julia Pindral 3B

 

 


REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
IX Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu


Podstawa prawna:

- art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późń. zm.);

- rozdział 6 i 7 · Statutu Szkoły.

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów IX LO.
 2. Samorząd jest organizacją niezależną od jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.
 3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

§ 2

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego


1.  Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest:

 • uczestnictwo młodzieży w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w relacjach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły;
 • stwarzanie warunków do wyzwalania w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;
 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania uczniów, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;
 • pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole;
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
 • uczenie się odpowiedzialności oraz rozumienia odrębności przekonań, tolerancji;
 • wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom;
 • organizowanie wolnego czasu uczniów.

2. Do głównych zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

 • współdziałanie z innymi organami szkoły w kierunku zapewnienia uczniom odpowiednich warunków do nauki oraz udzielania niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej;
 • przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb młodzieży;
 • współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystyczno - krajoznawczych;
 • dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
 • troska o sprzęt i urządzenia szkolne oraz organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska;
 • rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między nauczycielami i uczniami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłoszenie go poprzez rzecznika praw ucznia lub opiekuna Samorządu Uczniowskiego członkom rady pedagogicznej, dyrektorowi szkoły;
 • organizowanie uroczystości szkolnych.

Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego

 1. Samorząd Uczniowski broni praw uczniowskich i czuwa nad ich przestrzeganiem.
 2.  Samorząd Uczniowski ma obowiązek współpracy z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom właściwych warunków do nauki i pracy.
 3.  Samorząd Uczniowski ma prawo do:
 • uzyskiwania informacji o bieżącej działalności szkoły;
 • przedstawiania władzom szkoły oraz Radzie Pedagogicznej swoich wniosków dotyczących funkcjonowania szkoły, planu dydaktyczno - wychowawczego;
 • występowania w sprawach określonych w Statucie Szkoły;
 • współtworzenia dokumentów i przepisów wewnątrzszkolnych;
 • organizowania życia szkolnego, czyli działalności naukowej, kulturalnej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami oraz możliwościami organizacyjnymi szkoły;
 • zapoznania się z regulaminem oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
 • redagowania i wydawania własnej gazetki szkolnej;
 • wyboru nauczyciela sprawującego opiekę nad Samorządem Uczniowskim;
 • zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród przyznawanych w szkole oraz wnoszenia uwag do opinii władz szkoły o poszczególnych uczniach;
 • przedstawiania opinii w sytuacji, gdy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły, w drodze decyzji, skreśla ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie Szkoły;
 • dysponowania w porozumieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież;
 • zamieszczania aktualnych wiadomości o swoich działaniach w gablocie Samorządu Uczniowskiego i na stronie internetowej szkoły.
 1. Samorząd Uczniowski poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację uprawnień statutowych społeczności uczniowskiej. W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły Samorząd Uczniowski może wystąpić (z powiadomieniem dyrekcji) z pisemną skargą do Rzecznika Praw Ucznia.

§ 3

 1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
 • Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wszystkich klas, tzw. „trójki klasowe": Przewodniczący,  Wiceprzewodniczący i Skarbnik Samorządu Klasowego,
 • Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
 • Wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
 • Sekretarz Samorządu Uczniowskiego.
 1. Kadencja Organów Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok tj. od początku listopada jednego roku do końca października następnego roku.
 2. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą powołać Skarbnika Samorządu Uczniowskiego.
 3. Na wniosek Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego może być wybrany przez ogół uczniów Rzecznik Praw Ucznia.
 4. Wybieralnymi Organami Samorządu Uczniowskiego są:
 5. Przedstawiciele Samorządów Uczniowskich wszystkich klas,
 6. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
 7. Wybory Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego odbywają się w poszczególnych klasach we wrześniu każdego roku szkolnego.
 8. Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbywają się zawsze w październiku każdego roku szkolnego, natomiast wybory Rzecznika Praw Ucznia we wrześniu.
 9. Wybory odbywają się zgodnie z zasadami ordynacji wyborczej zawartej w rozdziałach 4. i 5.

§ 4

 1. Organy Samorządu Uczniowskiego działają w oparciu o roczny plan pracy, przyjmowany uchwałą Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.
 2. Zakres działania i uprawnienia Samorządu Uczniowskiego zostały sprecyzowane w § 68-72 Statutu Szkoły.


Rozdział 2

Zadania i kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego

§ 5

 1. W skład Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego wchodzą Samorządy Klasowe wszystkich klas LO: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Skarbnik Samorządu Klasowego.
 2. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego podejmują decyzje zwykłą większością głosów.
 3. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego są jedynym organem mogącym przygotować projekt lub projekty zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego.
 • Głosowanie nad projektami zmian w Regulaminie, odbywa się w klasach przez ogół uczniów zwykłą większością głosów w równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym głosowaniu.
 • Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego podsumowują wyniki i ogłaszają uchwalenie lub odrzucenie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego lub jego zmianę.
 1. Wszyscy członkowie Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego mają prawo do zgłaszania projektu uchwał.
 2. W szczególnych sprawach na wniosek, co najmniej 40% Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i za aprobatą Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego może zostać przeprowadzone referendum wśród wszystkich uczniów szkoły. Wyniki referendum są dla Samorządu wiążące.
 3. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mają prawo odwołać Przewodniczącego Samorządu lub Rzecznika Praw Ucznia, jeżeli votum nieufności wobec ww. osoby poprze, co najmniej 75% członków Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.
 4. Uchwały podjęte przez Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego wchodzą w życie po sprawdzeniu ich zgodności z aktualnymi przepisami.
 5. Aby głosowanie Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego było ważne, musi w nim wziąć udział powyżej 50% wszystkich Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.
 6. Przedstawiciele Uczniów mają obowiązek regularnie uczestniczyć w zebraniach i konferencjach Samorządu.
 7. W przypadku szczególnego naruszenia godności ucznia IX LO przewodniczący klas, lub ich reprezentanci, mogą zostać dyscyplinarnie wykluczeni spośród Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego na czas określony, bądź nieokreślony przez Prezydium Samorządu.

§ 6

 1. Przewodniczący Samorządu jest głównym reprezentantem ogółu uczniów.
 2. Do kompetencji Przewodniczącego należy:
 • kierowanie pracą Samorządu,
 • reprezentowanie uczniów IX LO na zewnątrz,
 • współpraca z dyrekcją i nauczycielami,
 • przewodniczenie wszystkim uroczystościom młodzieżowym w szkole,
 • zwoływanie zebrań Samorządu Uczniowskiego,
 • czuwanie nad dokumentowaniem działalności Samorządu.
 1. Przewodniczący Samorządu koordynuje działania Rzecznika Praw Ucznia i Skarbnika.
 2. W przypadku, gdy Prezydium bądź Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego nie są w stanie podjąć decyzji ze względu na równy podział głosów za i przeciw, o przyjęciu bądź odrzuceniu uchwały decyduje Przewodniczący.
 3. Kadencja Przewodniczącego trwa jeden rok.
 4. Przewodniczący ma obowiązek wybrać Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Samorządu Uczniowskiego.
 5. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed zakończeniem kadencji lub zostać odwołany przez Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, jeżeli wniosek ten poprze 75% Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.
 6. W przypadku podania się do dymisji Przewodniczącego przed zakończeniem kadencji, jego obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
 7. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w związku z sytuacją określoną w ustępie 7. mogą ogłosić wybory uzupełniające na Przewodniczącego pod warunkiem, że do końca kadencji nie pozostało mniej niż sześć miesięcy.
 8. Wybór nowego Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbywa się w terminie trzech tygodni na zasadach określonych w ordynacji wyborczej.
 9. Wiceprzewodniczący może być odwołany przez Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, jeżeli wniosek taki poprze minimum 75% Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

§ 7

 1. W skład Prezydium Samorządu wchodzą Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik i Rzecznik Praw Ucznia.
 2. Prezydium Samorządu jest głównym organem wykonawczym Samorządu.
 3. Prezydium Samorządu podejmuje decyzje we wszelkich kwestiach nie związanych ze zmianą regulaminu Samorządu i uchwał podjętych przez Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.
 4. Prezydium podejmuje decyzje większością głosów.

§ 8

 1. Rzecznik Praw Ucznia stoi na straży gwarantowanych uczniowi praw, jest osobą uprawnioną do występowania w obronie praw ucznia na forum szkoły.
 2. Rzecznik Praw Ucznia ma starać się rozwiązać problemy na najniższym stopniu administracyjnym.
 3. W razie nieobecności Rzecznika Praw Ucznia jego funkcje tymczasowo przejmuje Przewodniczący Samorządu.
 4. Dymisja i odwołanie Rzecznika Praw Ucznia odbywa się na tych samych zasadach, co dymisja i odwołanie Przewodniczącego Samorządu.
 5. Na wniosek Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego może być powołany Rzecznik Praw Ucznia spośród nauczycieli jako doradca.
 6. Wybór Rzecznika Praw Ucznia - nauczyciela odbywa się w wyborach powszechnych zwykłą większością głosów

§ 9

 1. Skarbnik Samorządu jest powoływany przez Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego na jednoroczną kadencję.
 2. Zadaniem Skarbnika jest dbanie o zasobność kasy Samorządu, poprzez poszukiwanie sponsorów, a także kontrolowanie wydatków Samorządu.
 3. Skarbnik Samorządu jest osobą odpowiedzialną za finansowanie zadań powierzonych mu przez Samorząd Uczniowski.
 4. Do wydawania dyspozycji Skarbnikowi jest upoważniony Przewodniczący Samorządu oraz Opiekun Samorządu.
 5. Skarbnik prowadzi teczkę rozliczeń finansowych, która zawiera:
 • rachunki dokonywanych zakupów,
 • dowody wpłat potwierdzone przez Przewodniczącego lub Opiekuna Samorządu.
 1. Przewodniczący, bądź każda inna osoba uprawniona przez Samorząd Uczniowski do pobrania funduszy od Skarbnika Samorządu Uczniowskiego jest zobowiązana do rozliczania się odpowiednimi dokumentami w terminie dziesięciu dni.
 2. Skarbnik ma obowiązek do końca grudnia każdego roku rozliczyć się z powierzonych mu funduszy Samorządu przed Prezydium Samorządu.
 3. W uzasadnionych przypadkach Skarbnik może podać się do dymisji przed zakończeniem kadencji.
 4. Skarbnik może zostać odwołany przez Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

§ 10

 1. Zebrania Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy w semestrze.
 2. Zebrania odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
 3. Przewodniczący Samorządu, Skarbnik Samorządu, bądź inny członek Prezydium Samorządu w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zwoływania specjalnych zebrań Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego podczas przerw.
 4. Opiekun Samorządu ma prawo za pośrednictwem Przewodniczącego, Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego lub Prezydium Samorządu, w uzasadnionych przypadkach zwoływać specjalne zebrania Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego lub Prezydium Samorządu w czasie zajęć lekcyjnych.
 5. Zebrania Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego są protokołowane, a protokoły z zebrań mogą być udostępniane Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Szkoły.
 6. W zebraniach Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego może brać udział, po uprzednim powiadomieniu Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły.
 7. W zebraniach Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby, zaproszone przez Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
 8. Dyrektor Szkoły winien być powiadamiany przez Przewodniczącego o zebraniu Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, co najmniej na dwa dni przed jego terminem.
 9. Zebrania Prezydium Samorządu Uczniowskiego odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 10. Uregulowania zawarte w ustępach 1- 8 dotyczą również zebrań Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

§ 11

 1. Samorząd Uczniowski wybiera 5 przedstawicieli do Rady Szkoły.
 2. W wyborach na przedstawicieli do Rady Szkoły uczestniczą: Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik oraz wszyscy Przewodniczący Samorządów Klasowych.
 3. Wyboru dokonuje się spośród Przewodniczących Samorządów  Uczniowskich wszystkich klas.
 4. Zasady wyboru przedstawicieli uczniów do Rady Szkoły zawarte są w Statucie Szkoły, Rozdział 5, § 61
 5. Kandydatów na przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego do Rady Szkoły mogą typować przewodniczący innych klas za zgodą osoby typowanej bądź przewodniczący klasowy może podać własną kandydaturę.
 6. Osób typowanych na przedstawicieli do Rady Szkoły powinno być co najmniej sześciu.
 7. Każdy z głosujących typuje pięć wybranych osób.
 8. Liczbę oddanych głosów na poszczególnych kandydatów liczy komisja w składzie: Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik
 9. Pięciu kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów zostaje Przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego do Rady Szkoły.

 

Rozdział 3
Opiekun Samorządu

§ 12

 1. Opiekun jest wybierany w każdym roku szkolnym do 15 kwietnia przez Prezydium Samorządu Uczniowskiego.
 2. Funkcję Opiekuna Samorządu Uczniowskiego powierza Dyrektor Szkoły, wybranemu przez Prezydium Samorządu nauczycielowi.
 3. Opiekun Samorządu sprawuje nadzór nad realizacją planu pracy Samorządu oraz służy radą w przedsięwzięciach Samorządu.
 4. Kontroluje rozliczenie wpływów i wydatków finansowych.
 5. Opiekun jest łącznikiem pomiędzy Dyrektorem Szkoły a Samorządem Uczniowskim.
 6. W imieniu Dyrektora nadzoruje zgodność działalności Samorządu Uczniowskiego z prawem oświatowym.
 7. Opiekun Samorządu jest jedyną osobą uprawnioną do zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych, w związku z działalnością w Samorządzie.
 8. Opiekun może z uzasadnionych przyczyn podać się do dymisji.
 9. Opiekun Samorządu może zostać odwołany przez Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

 

Rozdział 4

Ordynacja wyborcza Przewodniczącego
Samorządu Uczniowskiego

§ 13

 1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom IX LO.
 2. Osoby posiadające czynne prawo wyborcze wybierają w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego (Przewodniczącym może zostać uczeń klasy I lub II).
 3. Głosowanie jest dobrowolne
 4. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa do końca października roku następnego.

§ 14

 1. Nad przebiegiem wyborów oraz przestrzeganiem zasad zawartych w ordynacji wyborczej czuwa Komisja Wyborcza składająca się z przedstawicieli klas III.
 2. Przewodniczącym Komisji Wyborczej jest opiekun ustępującego Samorządu.
 3. Komisja przyjmuje oraz rozstrzyga skargi dotyczące wyborów.
 4. Członkowie komisji na czas wyborów zwolnieni są z zajęć lekcyjnych.
 5. Komisja Wyborcza powołana jest do pierwszego dnia 15 października każdego roku i kończy swą działalność z dniem ogłoszenia wyników.

§ 15

 1. Kandydaci zgłaszani są do Przewodniczącego Komisji wyborczej do 15 października włącznie.
 2. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę.
 3. Kandydatów wysuwają klasy lub zgłaszają się indywidualnie.
 4. Liczba kandydatów jest nieograniczona.

§ 16

 1. Dwa tygodnie przed wyborami rozpoczyna się kampania przedwyborcza.
 2. Na trzy dni przed wyborami nie można prowadzić żadnej kampanii.
 3. Kampania musi mieć charakter pozytywny.
 4. W ramach kampanii przedwyborczej dopuszcza się:
 • rozdawanie ulotek,
 • wywieszanie plakatów na wyznaczonych do tego celu miejscach,
 • wywieszanie plakatów w pracowniach za zgodą opiekuna pracowni,
 • organizowanie spotkań przedwyborczych z kandydatami w czasie przerw oraz na godzinach wychowawczych za zgodą wychowawcy danej klasy.
 1. Kandydat w czasie spotkań może korzystać z pracowni za zgodą opiekuna pracowni.
 2. Koszty kampanii przedwyborczej danego kandydata pokrywa klasa, która go wysunęła.
 3. Jeżeli kandydat zgłosił się indywidualnie sam pokrywa koszty swojej kampanii.

§ 17

 1. Opiekun Samorządu jest odpowiedzialny za przygotowanie kart do głosowania opatrzonych pieczęcią szkoły, list z nazwiskami uprawnionymi do głosowania, które będą podzielone na klasy i listę nauczycieli.
 2. Nazwiska na kartach umieszczone są alfabetycznie, obok każdego nazwiska znajduje się symbol klasy, do której uczęszcza kandydat.
 3. Głosujący potwierdzają podpisem na liście odbiór kart do głosowania.

§ 18

 1. Wybory odbywają się w ostatnim tygodniu października.
 2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.
 3. W lokalu wyborczym znajdują się pomieszczenia z zasłoną oraz opieczętowana urna.
 4. Głosowanie odbywa się w godzinach 8.00-16.00.
 5. W dniu wyborów klasy schodzą w czasie lekcji do lokalu wyborczego w celu oddania głosów.
 6. Kolejność głosowania klas ustala Dyrekcja Szkoły.
 7. Każda klasa ma do głosowania około 15 minut.
 8. Komisja po zakończeniu głosowania natychmiast przystępuje do liczenia głosów.

§ 19

 1. Wyborca ma prawo do oddania jednego głosu.
 2. Wyborca zakreśla kółkiem numer porządkowy stojący przy nazwisku wybranego przez siebie kandydata.
 3. Głos jest nieważny, gdy na karcie zakreślono więcej niż jeden numer, nie zakreślono żadnego numeru lub w innym przypadku niezgodnym z zasadami głosowania (decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Wyborcza).

§ 20

 1. Po sporządzeniu przez Komisję Wyborczą protokołu zawierającego szczegółowe wyniki wyborów jego duplikat wywiesza się na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego, a oryginał otrzymuje Dyrekcja Szkoły.
 2. Jeżeli ze względu na równość ilość głosów przydzielonych kandydatom zaistnieje trudność w przyznawaniu mandatów, to Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przydzielają mandaty w drodze losowania.
 3. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat, który otrzyma bezwzględnie największą ilość głosów.
 4. Przewodniczący wybiera swojego zastępcę - Wiceprzewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
 5. Następne wybory organizuje odchodzący Samorząd Uczniowski.
 6. Za każde przekroczenie zasad ordynacji wiążące się ze stratami materialnymi odpowiadają winni wyrządzonych szkód.

 

Rozdział 5

Ordynacja wyborcza Rzecznika Praw Ucznia

§ 21

 1. Prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom IX LO.
 2. Ogół uczniów wybiera Rzecznika Praw Ucznia w głosowaniu pośrednim.
 3. Głosowanie jest dobrowolne.
 4. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa jeden rok szkolny.
 5. Nad przebiegiem wyborów oraz przestrzeganiem zasad ordynacji wyborczej czuwa Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

§ 22

 1. Kandydaci na Rzecznika Praw Ucznia zgłaszani są do Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego do dnia 15 września każdego roku.
 2. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę.
 3. Kandydatów zgłaszają klasy drugie.
 4. Każda klasa zgłasza tylko jednego kandydata.

§ 23

 1. Prezentacja kandydatów na Rzecznika Praw Ucznia odbywa się po 15 września i kończy się 7 dni przed końcem września.
 2. Kandydaci muszą zostać zaprezentowani całej społeczności szkolnej.
 3. Kandydaci mogą zaprezentować się sami lub zostać zaprezentowani przez przedstawicieli klasy.
 4. Za przygotowanie warunków technicznych odpowiada Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

§ 24

 1. Głosowanie odbywa się w ostatnim tygodniu września.
 2. Pierwszy etap głosowania przebiega w klasach.
 3. Każda klasa dysponuje trzema mandatami, które może przydzielić na jednego, dwóch lub trzech kandydatów.
 4. Głosowanie w klasach może być tajne lub jawne.
 5. Każdy uczeń dysponuje jednym głosem.
 6. Przydział mandatów jest proporcjonalny do liczby uzyskanych głosów.
 7. Drugi etap głosowania odbywa się na zebraniu Samorządu Uczniowskiego.
 8. W zebraniu uczestniczą Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.
 9. W zebraniu mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani wynikami wyborów.
 10. Przedstawiciele klas oficjalnie przyznają mandaty kandydatom.
 11. Zebranie prowadzi i zliczenia mandatów dokonuje Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w obecności członków zebrania.
 12. Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje kandydat, który uzyska zwykłą większość głosów.
 13. W przypadku jednakowej liczby mandatów wynik jest rozstrzygnięty przez losowanie.

§ 25

Po przeprowadzeniu wyborów Prezydium Samorządu sporządza protokół, którego oryginał otrzymuje Dyrektor Szkoły.

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 26

 1. Zmiana (nowelizacja) Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.
 2. Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych przepisów.
 3. Uchwała nowelizująca wymienia uchylane, zmieniane lub uzupełniane przepisy, podając zarazem nową treść przepisów.
 4. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, Przewodniczący opracowuje i ogłasza, w formie obwieszczenia, tekst jednolity Regulaminu.

§ 27

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.