Uczniowie

Samorząd Uczniowski

 

Przewodnicząca: Patrycja Stasiak, kl. 3B

Zastępca: Aleksandra Bombalicka, kl. 3B

Skarbnik: Anna Wolska, kl. 3C

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W TORUNIU

 

Podstawa prawna:

 • art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. Zm.)
 • Statut Szkoły (dział II rozdział 5)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów IX LO
 2. Samorząd jest organizacją niezależną od jakichkolwiek partii czy ugrupowań politycznych
 3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły

§ 2

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego

 1. Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest:
 • uczestnictwo młodzieży w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w relacjach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły;
 • stwarzanie warunków do wyzwalania w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;
 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania uczniów, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;
 • pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole;
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
 • uczenie się odpowiedzialności oraz rozumienia odrębnych przekonań, postaw tolerancyjnych;
 • wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom;
 • organizowanie czasu wolnego uczniów.

 

 1. Do głównych zadań Samorządu Uczniowskiego należy:
 • współdziałanie z innymi organizacjami szkoły w kierunku zapewnienia uczniom odpowiednich warunków do nauki oraz udzielanie niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej;
 • przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb młodzieży;
 • współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, związanych ze zdrowym stylem życia;
 • dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
 • troska o sprzęt i urządzenia szkolne oraz zachęcanie i motywowanie uczniów do podejmowania aktywności na rzecz szkoły;
 • rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między nauczycielami i uczniami, a w przypadku pojawienie się takiego konfliktu, zgłoszenie go poprzez Rzecznika Praw Ucznia lub opiekuna Samorządu Uczniowskiego członkom rady pedagogicznej, dyrektorowi szkoły;
 • organizowanie uroczystości szkolnych

Prawa i Obowiązki Samorządu Uczniowskiego

 1. Samorząd Uczniowski broni praw uczniowskich i czuwa nad ich przestrzeganiem.
 2. Samorząd Uczniowski ma obowiązek współpracy z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom właściwych warunków do nauki i pracy.
 3. Samorząd Uczniowski ma prawo do:
 • uzyskiwania informacji o bieżącej działalności szkoły;
 • przedstawienia władzom szkoły oraz Radzie Pedagogicznej swoich wniosków dotyczących funkcjonowania szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego;
 • występowania w sprawach określonych w Statucie Szkoły;
 • współtworzenia dokumentów i przepisów wewnątrzszkolnych;
 • organizowania życia szkolnego, czyli działalności naukowej, kulturalnej, sportowej, itp. Zgodnie w własnymi potrzebami oraz możliwościami organizacyjnymi szkoły;
 • zapoznania się z regulaminem oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz programem nauczania, jego treścią, celami, stawianymi wymaganiami;
 • wyboru nauczyciela sprawującego opiekę nad Samorządem Uczniowskim;
 • zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród przyznawanych w szkole oraz wnoszenia uwag do opinii władz szkoły o poszczególnych uczniach;
 • przedstawiania opinii w sytuacji, gdy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły, w drodze decyzji, skreśla ucznia z listy uczniów przypadkach określonych w Statucie Szkoły;
 • zamieszczania aktualnych wiadomości o swoich działaniach w gablocie Samorządu Uczniowskiego i na stronie internetowej szkoły.
 1. Samorząd Uczniowski poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację uprawnień statutowych społeczności uczniowskiej. W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły Samorząd Uczniowski może wystąpić (z powiadomieniem dyrektora szkoły) z pisemną skargą do Rzecznika Praw Ucznia.

§ 3

 1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
 1. Przedstawiciele Samorządów Uczniowskich wszystkich klas, tzw. trójki klasowe, Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Skarbnik Samorządu Klasowego,
 2. Przewodniczący samorządu Uczniowskiego,
 3. Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
 4. Sekretarz Samorządu Uczniowskiego
 1. Kadencja Organów Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny tj. od początku listopada jednego roku, do końca października następnego roku.
 2. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą powołać Skarbnika Samorządu Uczniowskiego.
 3. Na wniosek Przedstawicieli samorządu Uczniowskiego może być wybrany przez ogół uczniów Rzecznik Praw Ucznia.
 4. Wybieralnymi Organami Samorządu Uczniowskiego są:
 1. Przedstawiciele Samorządów Uczniowskich wszystkich klas.
 2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
 1. Wybory Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego odbywają się w poszczególnych klasach we wrześniu każdego roku szkolnego.
 2. Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbywają się zawsze w październiku każdego roku szkolnego, podobnie jak wybory Rzecznika Praw Ucznia (kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 2 lata).
 3. Wybory  odbywają się zgodnie z zasadami ordynacji wyborczej zawartej w rozdziałach 4. i 5.

§ 4

 1. Organy Samorządu Uczniowskiego działają w oparciu o roczny plan pracy, przyjmowany uchwałą Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.
 2. Zakres działania i uprawnienia Samorządu Uczniowskiego zostały sprecyzowane w Dziale II rozdziale 6 § 55-57 Statutu Szkoły.

Rozdział II

Zadania i kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego

§ 5

 1. W skład przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego wchodzą Samorządy Klasowe wszystkich klas LO: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik Samorządu Klasowego.
 2. Przedstawiciele Samorządy Uczniowskiego podejmują decyzje zwykłą większością głosów.
 3. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego podsumowują wyniki i ogłaszają uchwalenie lub odrzucenie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego lub jego zmianę.
 4. Wszyscy członkowie Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego mają prawo do zgłaszania projektu uchwał.
 5. W szczególnych sprawach na wniosek, co najmniej 40% Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i za aprobatą Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego może zostać przeprowadzone referendum wśród wszystkich uczniów szkoły. Wyniki referendum są dla Samorządu wiążące.
 6. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mają prawo odwołać Przewodniczącego Samorządu lub Rzecznika Praw Ucznia, jeżeli votum nieufności wobec ww. osoby poprze, co najmniej 75% członków Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.
 7. Uchwały podjęte przez Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego wchodzą w życie po sprawdzeniu ich zgodności z aktualnymi przepisami.
 8. Aby głosowanie Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego było ważne, musi w nim wziąć udział powyżej 50% wszystkich Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.
 9. przedstawiciele uczniów mają obowiązek regularnie uczestniczyć w zebraniach i konferencjach Samorządu.
 10. W przypadku szczególnego naruszenia godności ucznia IX LO przewodniczący klas lub ich reprezentanci, mogą zostać dyscyplinarnie wykluczeni spośród Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego na czas określony, bądź nieokreślony przez Prezydium Samorządu.

§ 6

 1. Przewodniczący Samorządu jest głównym reprezentantem ogółu uczniów.
 2. Do kompetencji Przewodniczącego należy:
 1. kierowanie pracą Samorządu,
 2. reprezentowanie uczniów IX LO na zewnątrz,
 3. współpraca z dyrekcją i nauczycielami,
 4. przewodniczenie wszystkim uroczystościom młodzieżowym w szkole,
 5. zwoływanie zebrań Samorządu Uczniowskiego,
 6. czuwanie nad dokumentowaniem działalności Samorządu
 7. Przewodniczący Samorządu koordynuje działania Rzecznika Praw Uczni i Skarbnika.
 1. W przypadku, gdy Prezydium bądź Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego nie są w stanie podjąć decyzji ze względu na równy podział głosów za i przeciw, o przyjęciu bądź odrzuceniu uchwały decyduje Przewodniczący.
 2. Kadencja Przewodniczącego trwa jeden rok.
 3. Przewodniczący ma obowiązek wybrać Zastępcę Przewodniczącego i Skarbnika Samorządu Uczniowskiego.
 4. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed zakończeniem kadencji lub zostać odwołany przed Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, jeżeli wniosek ten poprze 75% Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.
 5. W przypadku podania się do dymisji Przewodniczącego przed zakończeniem kadencji, jego obowiązki przejmuje Zastępca Samorządu Uczniowskiego.
 6. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w związku z sytuacją określoną w punkcie 7. mogą ogłosić wybory uzupełniające na Przewodniczącego pod warunkiem, że do końca kadencji nie pozostało mniej niż sześć miesięcy.
 7. Wybór nowego Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbywa się w terminie trzech tygodni na zasadach określonych w ordynacji wyborczej.
 8. Zastępca Przewodniczącego może być odwołany przez Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, jeżeli wniosek taki poprze minimum 75% Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

§ 7

 1. W skład Prezydium Samorządu wchodzą Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik, Opiekun Samorządu.
 2. Prezydium Samorządu jest głównym organem wykonawczym Samorządu.
 3. Prezydium Samorządu podejmuje decyzje we wszystkich kwestiach nie wiązanych ze zmianą regulaminu Samorządu i uchwał podjętych przez Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.
 4. Prezydium podejmuje decyzje większością głosów.

§ 8

 1. Rzecznik praw Ucznia stoi na straży gwarantowanych uczniowi praw, jest osobą uprawnioną do występowania w obronie praw ucznia na forum szkoły.
 2. Rzecznik Praw Ucznia ma starać się rozwiązywać problemy w najniższym stopniu administracyjnym.
 3.  W razie nieobecności Rzecznika Praw Ucznia jego funkcję tymczasowo przejmuje Opiekun Samorządu.
 4. Dymisja i odwołanie Rzecznika Praw Ucznia odbywa się na tych samych zasadach, co dymisja i odwołanie Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
 5. Na wniosek Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego może być powołany Rzecznik Praw Ucznia spośród nauczycieli jako doradca.
 6. Wybór Rzecznika Praw Ucznia – nauczyciela odbywa się w wyborach powszechnych zwykłą większością głosów.

§ 9

 1. Skarbnik Samorządu jest powoływany przez Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego na jednoroczną kadencję.
 2. Zadaniem Skarbnika jest dbanie o zasobność kasy Samorządu, poprzez poszukiwanie sponsorów, a także kontrolowanie wydatków Samorządu.
 3. Skarbnik samorządu jest osobą odpowiedzialną za finansowanie zadań powierzonych mu przez Samorząd Uczniowski.
 4. Do wydawania dyspozycji Skarbnikowi upoważniony jest Przewodniczący Samorządu lub Opiekun Samorządu.
 5. Skarbnik prowadzi teczkę rozliczeń, która zawiera:
 1. rachunki dokonywanych zakupów,
 2. dowody wpłat potwierdzone przez Przewodniczącego lub Opiekuna Samorządu.
 1. Przewodniczący, bądź każda inna osoba uprawniona przez Samorząd Uczniowski do pobrania funduszy od Skarbnika Samorządu Uczniowskiego jest zobowiązana do  rozliczenia się odpowiednimi dokumentami w terminie 10 dni.
 2. Skarbnik ma obowiązek do końca grudnia każdego roku rozliczyć się z powierzonych mu funduszy Samorządu Uczniowskiego przez Prezydium Samorządu.
 3. W uzasadnionych przypadkach Skarbnik może podać się do dymisji przed zakończeniem kadencji.
 4. Skarbnik może też zostać odwołany przez Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

§ 10

 1. Zebrania Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego odbywają się w miarę potrzeb., lecz nie rzadziej niż dwa razy w semestrze.
 2. Zebrania odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
 3. W szczególnych przypadkach możliwe jest zorganizowanie zebrania w czasie zajęć lekcyjnych, ale tylko po wcześniejszym pisemnym zwolnieniu Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego przez Opiekuna Samorządu.
 4. Opiekun Samorządu ma prawo za pośrednictwem Przewodniczącego, przedstawicieli SU lub Prezydium SU, w uzasadnionych przypadkach zwoływać specjalne zebrania Przedstawicieli SU lub Prezydium SU w czasie zajęć lekcyjnych.
 5. Zebrania Przedstawicieli SU są protokołowane, a protokoły z zebrań mogą być udostępniane Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców.
 6. W zebraniach Przedstawicieli SU może brać udział, po uprzednim powiadomieniu Przewodniczącego SU, Opiekun SU, dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły.
 7. W zebraniach Przedstawicieli SU mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby, zaproszone przez Przewodniczącego SU.
 8. Dyrektor Szkoły winien być powiadamiany przez Przewodniczącego o zebraniu Przedstawicieli SU, co najmniej dwa dni przed jego terminem.
 9. Zebrania Prezydium SU odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 10. Uregulowania zawarte w ustępach 1 – 8 dotyczą również zebrań Prezydium SU.

Rozdział 3

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

§ 11

 1. Opiekun SU jest mianowany przez Dyrektora Szkoły i może być zmieniony przez Prezydium SU w każdym roku szkolnym do połowy listopada.
 2. Opiekun SU sprawuje nadzór nad realizacją planu pracy SU oraz służy radą w przedsięwzięciach Samorządu.
 3. Kontroluje rozliczanie wpływów i wydatków finansowych.
 4. Opiekun jest łącznikiem między Dyrektorem Szkoły a Samorządem Uczniowskim.
 5. W imieniu Dyrektora nadzoruje zgodność działalności SU z prawem oświatowym.
 6. Opiekun SU jest jedyną osobą uprawnioną do zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych, w związku z działalnością w Samorządzie.
 7. Opiekun może, z uzasadnionych przyczyn, podać się do dymisji. Może również zostać odwołany przez Przedstawicieli SU.

Rozdział 4

Ordynacja wyborcza Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

§ 12

 1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom IX LO.
 2. Osoby posiadające czynne prawo wyborcze wybierają w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym Przewodniczącego SU (Przewodniczącym może zostać uczeń klasy I, II lub III).
 3. Głosowanie jest dobrowolne.
 4. Kadencja SU trwa do końca października następnego roku kalendarzowego.

§ 13

 1. Nad przebiegiem wyborów oraz przestrzeganiem zasad zawartych w ordynacji wyborczej czuwa Komisja Wyborcza składająca się z przedstawicieli SU.
 2. Przewodniczącym Komisji Wyborczej jest Opiekun SU.
 3. Komisja przyjmuje oraz rozstrzyga skargi dotyczące wyborów.
 4. Członkowie Komisji na czas wyborów zwolnieniu są z zajęć lekcyjnych.
 5. Komisja Wyborcza kończy swoją pracę w chwili ogłoszenia wyników wyborów.

§ 14

 1. Kandydaci zgłaszają się do Opiekuna SU do końca pierwszego tygodnia października włącznie.
 2. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę.
 3. Kandydatów wysuwają klasy lub zgłaszają się indywidualnie.
 4. Liczba kandydatów jest nieograniczona.

§ 15

 1. Kampania wyborcza rozpoczyna się w drugim tygodniu października.
 2. Na trzy dni przed wyznaczoną datą wyborów kandydaci zobligowani są zakończyć wszelkie działania związane z promocją swojej osoby (zaczyna obowiązywać cisza przedwyborcza).
 3. Kampania musi mieć charakter pozytywny.
 4. W ramach Kampanii dopuszcza się:
 • rozdawanie ulotek,

 • wywieszanie plakatów w wyznaczonych do tego miejscach,

 • organizowanie spotkań przedwyborczych w czasie uzgodnionym z Opiekunem SU (spotkania mogą być on-line)

 • umieszczanie filmów promocyjnych za pomocą mediów społecznościowych.

 1. Koszty Kampanii przedwyborczej kandydata pokrywa klasa, która go wysunęła.
  W przypadku, kiedy kandydat zgłosił się indywidualni, koszty pokrywa sam.

§ 16

 1. Opiekun SU jest odpowiedzialny za przygotowanie kart do głosowania lub zorganizowanie głosowania on-line.
 2. Nazwiska kandydatów, bez względu na sposób głosowania, ułożone są alfabetycznie.
 3. Podczas głosowania analogowego głosujący swoim podpisem na przygotowanych listach potwierdza otrzymanie karty do głosowania. W przypadku głosowania on-line, dokumentem potwierdzającym udział w głosowaniu jest wydruk list głosujących.

§ 17

 1. Wybory odbywają się w ostatnim tygodniu października.
 2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.
 3. W przypadku głosowania analogowego, głosującym zapewnia się komfort głosowania i tajność (urna go głosowania jest zapieczętowana).
 4. Po zakończeniu głosowania Komisja bezzwłocznie przystępuje do liczenia głosów.

§ 18

 1. Wyborca ma prawo do oddania jednego głosu.
 2. Wyborca zakreśla lub zaznacza pole przy nazwisku wybranego przez siebie kandydata.
 3. Głos jest nieważny, gdy na karcie zakreślono więcej niż jedno nazwisko, nie zakreślono żadnego lub w innym przypadku niezgodnym z zasadami głosowania (decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Wyborcza).

§ 19

 1. Po sporządzeniu przez Komisję Wyborczą protokołu zawierającego szczegółowe wyniki wyborów zostaje on umieszczony w teczce SU i możliwy jest do wglądu przez każdego zainteresowanego.
 2. Przewodniczącym SU zostaje kandydat, który otrzyma bezwzględnie największą ilość głosów.
 3. Przewodniczący wybiera swojego Zastępcę oraz Skarbnika.

Rozdział 5

Ordynacja Wyborcza Rzecznika Praw Ucznia

§ 20

 1. Prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom IX LO.
 2. Ogół uczniów wybiera Rzecznika w głosowaniu pośrednim.
 3. Głosowanie jest dobrowolne.
 4. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 2 lata.
 5. Nad przebiegiem wyborów oraz przestrzeganiem zasad ordynacji wyborczej czuwa Prezydium SU.

§ 21

 1. Kandydaci na Rzecznika Praw Ucznia zgłaszani są przez uczniów IX LO do Opiekuna lub Przewodniczącego SU do pierwszego tygodnia października.
 2. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę.

§ 22

 1. Wybory Rzecznika Praw Ucznia odbywają się razem z wyborami Przewodniczącego SU.
 2. Po przeprowadzeniu wyborów Prezydium Samorządu sporządza protokół, który oryginał przechowywany jest w teczce SU.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 23

 1. Zmiana (nowelizacja) Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.
 2. Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu przepisów.
 3. Uchwała nowelizująca wymienia uchylane, zmieniane lub uzupełniane przepisy, podając zarazem nową treść przepisów.
 4. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, Przewodniczący lub Opiekun SU opracowuje i ogłasza, w formie obwieszczenia, tekst jednolity Regulaminu.

§ 24

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.