Szkoła

Statut

Dział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 - § 31

 

Rozdział 1 - Przepisy definiujące i regulacje prawne § 1

Rozdział 2 - Nazwa Szkoły i inne informacje o niej § 2 - § 8

Rozdział 3 - Wewnątrzszkolny System Oceniania § 9 - § 20

Rozdział 4 - Cele i zadania Szkoły § 21 - § 31

 

Dział II
ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ § 32 - § 53

Rozdział 1 - Zagadnienia podstawowe § 32 - § 37

Rozdział 2 - Dyrektor Szkoły § 38 - § 44

Rozdział 3 - Inne stanowiska kierownicze § 45

Rozdział 4 - Rada Pedagogiczna § 46 - § 47

Rozdział 5 - Rada Rodziców. Współpraca z rodzicami § 48 - § 50

Rozdział 6 - Samorząd Uczniowski § 51 - § 53

 

Dział III
ORGANIZACJA SZKOŁY § 54 - § 71

Rozdział 1 - Planowanie działalności Szkoły § 54 - § 59

Rozdział 2 - Podstawowe formy działalności edukacyjnej § 60 - § 64

Rozdział 3 - Szkolne Centrum Informacji § 65 - § 67

Rozdział 4 - Dziennik elektroniczny § 68

Rozdział 5 - Rzecznik Praw Ucznia § 69 - § 70

Rozdział 6 - Wolontariat Szkolny § 71

 

Dział IV
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY § 72 - § 86

Rozdział 1 - Zagadnienia podstawowe § 72 - § 73

Rozdział 2 - Zakres zadań nauczycieli - przepisy ogólne § 74 - § 80

Rozdział 3 - Zakres zadań wychowawcy § 81 - § 83

Rozdział 4 - Zakres zadań pedagoga szkolnego § 84 - § 86

 

Dział V
UCZNIOWIE SZKOŁY § 87 - § 96

Rozdział 1 - Obowiązek nauki § 87

Rozdział 2 - Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły § 88 - § 90

Rozdział 3 - Prawa i obowiązki ucznia § 91 - § 92

Rozdział 4 - Nagrody i kary § 93 - § 96

 

Dział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 97 - § 100

 

Statut IX LO w Toruniu cały dokument