Szkoła

COVID-19: procedury dot. zapobiegania i przeciwdziałania

Procedury bezpieczeństwa dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników w  IX Liceum Ogólnokształcącym zgodnej z wytycznymi GIS, MEN i MZ

 

§ 1

Postanowienia ogólne

Lp.

Zapis

Uwagi

1.

Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na czas obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (dalej: „Procedura”). Procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Czas obowiązywania Procedury zależy od tego, jak długo w Polsce będzie obowiązywał stan epidemii ogłoszony przez stosowne władze.

2.

Szkoła jest odpowiedzialna za zapewnienie służbom porządkowym oraz pracownikom dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, przyłbice, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.

 

3.

Na terenie szkoły zapewniona jest możliwość zakupu maseczek i rękawiczek jednorazowych.

 

4.

Wychowawca jest zobowiązany do dnia 7 września 2020 roku zebrać aktualne numery telefonów od wszystkich opiekunów uczniów niepełnoletnich lub osób wskazanych przez uczniów pełnoletnich oraz zebrać stosowne oświadczenia stanowiące załącznik nr 1 do Procedury.

.

5.

W przypadku zmiany numeru telefonu przez opiekuna (lub wskazaną osobę), jest on obowiązany do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie wychowawcy lub sekretariat placówki.

 

6.

Uczniowie, a w przypadku uczniów niepełnoletnich -opiekunowie powinni udzielić pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia w każdym przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych (wzór zgody stanowi załącznik nr 2).

Nie można nikogo zmusić do takiej zgody, dlatego jest to zalecenie a nie obowiązek. Dyrektor szkoły ma możliwość wystąpienia do Wojewódz-kiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o zobowiązanie wszystkich osób wchodzących na teren szkoły do poddania się badaniom temperatury.

7.

Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów i pracowników informuje najbliższą Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną o pojawieniu się w szkole ucznia z objawami, które mogą sugerować zakażenie COVID-19. Po powiadomieniu stacji stosuje się do wytycznych Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego.

 

8.

Każdy pracownik/nauczyciel/opiekun jest zobowiązany do zapoznania się i stosowania Procedury, podpisując oświadczenie stanowiące element załącznika nr 3 do Procedury.

 

 

§ 2

Wejście na teren szkoły

1.

Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych i bez obniżonej odporności immunologicznej, a więc gdy nie widać zauważalnych objawów kaszlu, podwyższonej gorączki, bólu mięśni, utraty węchu lub smaku. Te ostatnie objawy, jak podaje często w swoich informacjach GIS, mogą oznaczać, że dziecko może być zakażone koronawirusem. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 

2.

Zabrania się wstępu ucznia do szkoły, którego domownik przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

 

3.

Każda osoba wchodząca do budynku szkoły obowiązana jest zdezynfekować ręce wg. zamieszczonej tam instrukcji (miejsce do dezynfekcji jest oznaczone i znajduje się przy wewnętrznym wejściu w holu i/lub od strony zewnętrznej drzwi wejściowych).

 

4.

Każda osoba niebędąca uczniem lub pracownikiem szkołyma obowiązek zasłaniania nosa i ust. Musi być wpisana do rejestru wejść.

 

5.

Przed wejściem na korytarz szkolny, pracownik wyznaczony przez dyrektora bada temperaturę ucznia z podejrzeniem objawów mogących wskazywać na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, używając do tego bezdotykowego termometru. Przy stwierdzeniu temperatury równej lub wyższej niż 37 stopni uczeń nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach (w sytuacjach budzących wątpliwości pomiar temperatury będzie dokonywany trzykrotnie).

 

6.

Każda osoba niebędąca uczniem lub pracownikiem szkoły może wchodzić wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły (korytarz, szatnia), zachowując odstęp od innych osób wynoszący min. 1.5.

 

 

§ 3

Organizacja zajęć

1.

W sali,której przebywa grupa, usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze, itp.) należy je dokładnie wyczyścić lub zdezynfekować po każdym użyciu.

 

2.

Uczeń nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki zbędnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.

 

3.

Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce - jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 

7.

Dla każdego ucznia przeznaczona jest jedna ławka szkolna.

Nie jest to obowiązkowe, ale jeśli jest taka możliwość należy dążyć do takiego stanu.

8.

Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

9.

W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów.

Jest to jedno z podstawowych działań, które dość skutecznie może ograniczyć ryzyko zakażenia.

10.

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły są zobowiązani zachowywać dystans społeczny między sobą wynoszący min. 1.5 m.

 

11.

Opiekunowie przychodzący/odbierający dzieci do/ze szkoły są zobowiązani zachować dystans społeczny względem pracowników szkoły, uczniów i innych opiekunów wynoszący min. 1.5 m.

 

13.

Jeżeli opiekun chce odebrać ucznia przed zakończeniem zajęć informuje o tym pracownika szkoły przy drzwiach wejściowych i oczekuje na ucznia przed budynkiem.

 

 

§ 4

Konsultacje (praca hybrydowa i zdalna)

1.

Konsultacje są dla ucznia dobrowolne. Odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez szkołę.

 

2.

Przed pierwszymi zajęciami opiekun lub uczeń jest zobowiązany dostarczyć podpisane oświadczenie (załącznik nr 4) drogą e-mailową. Przekazać nauczycielowi lub przekazać pracownikowi szkoły przed wejściem do budynku.

 

3.

Chęć udziału w konsultacjach z danego przedmiotu należy zgłosić dzień wcześniej do godz. 11.00 telefonicznie w sekretariacie szkoły.

 

 

§ 5

Sala gimnastyczna/boisko, lekcje WF

1.

Sprzęty znajdujące się na boisku szkolnym, sali gimnastycznej są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub dezynfekowane, a jeśli nie ma takiej możliwości są wyłączone z używania.

 

2.

Wietrzenie Sali odbywa się co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także podczas zajęć.

 

3.

W miarę możliwości zaleca się ograniczenie aktywności sprzyjającej bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

 

Wytyczne zachęcają do ograniczenia a nie do zakazu bliskiego kontaktu pomiędzy uczniami.

4.

Zalecane jest organizowanie zajęć na dworze.

 

5.

W sali gimnastycznej jednocześnie mogą przebywać maksymalnie dwie grupy uczniów, przy założeniu, że zostanie zachowany odpowiedni dystans.

 

6.

Z szatni WF jednocześnie może korzystać maksymalnie 15 osób, po ich wyjściu, szatnie muszą być wietrzone i dezynfekowane.

 

 

§ 6

Szatnia / szafki uczniów

1.

Jeżeli w szkole dostępne są szafki personel sprzątający systematycznie je dezynfekuje od strony zewnętrznej.

 

2.

Jeżeli u ucznia rozpoznane zostanie zakażenie wirusem COVID-19, uczeń zobowiązany jest wskazać kod lub podać klucz do szafki celem jej zdezynfekowania.

 

3.

Szafka dostępna jest wyłącznie dla jednego ucznia.

 

 

 

 

§ 7

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1.

Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

 

2.

Dyrekcja zapewnia dostępność płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszcza informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły

 

3.

Opiekunowie i wychowawcy są zobowiązani wykształcić w uczniach nawyk regularnego mycia rąk wodą z mydłem, w szczególności po przybyciu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

 

4.

Dyrektor monitoruje utrzymywanie porządku na terenie placówki. Kilkukrotnie każdego dnia służby sprzątające dokonują dezynfekcji powierzchni dotykowych, toalet, klamek, poręczy i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, myszek, włączników, itp.

 

5.

Dezynfekcja przeprowadzana jest ściśle według zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. W szczególności zważa się na ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby nikt nie był narażony na wdychanie oparów służących do dezynfekcji.

 

6.

Personel opiekujący się uczniami i pozostali pracownicy w razie konieczności będą zaopatrzeni przez szkołę w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos.

 

 

§ 8

Gastronomia – sklepik szkolny

1.

Pracownicy zachowują odległość stanowisk pracy wynoszącą min. 1,5 m, i wykonują pracę z zasłoniętymi ustami i nosem (maseczka lub przyłbica). Zwracają szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

 

2.

Przed wejściem do jadalni lub sklepiku każda osoba zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk środkiem znajdującym się przy wejściu.

W przypadku, gdy sklepik będzie funkcjonował.

3.

Potrawy serwowane w sklepiku muszą być w  pojemnikach jednorazowych ze sztućcami jednorazowymi.

 

4.

Wszelkie źródełka i fontanny wody pitnej zostają wyłączone.

 

5.

Pracownicy sklepiku zobowiązani są do dezynfekcji i bieżącego czyszczenia wszelkich sprzętów kuchennych, stanowisk pracy, opakowań produktów, itp.

 

 

 

 

§ 9

Biblioteka

1.

Obowiązkowe jest zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m między osobami przebywającymi w bibliotece (także między regałami) oraz dezynfekcja rąk przez czytelników przed podejściem do regałów.

 

2.

Można korzystać z czytelni i komputerów oraz z częściowego wolnego dostępu do księgozbioru

 

3.

Polecamy korzystanie z bibliotecznego katalogu on-line https://torun.molnet.mol.pl/ należy pamiętać o zaznaczeniu szkoły IX LO!

 

4.

Zamówienia można składać u bibliotekarzy poprzez dziennik elektroniczny, bądź  na adres ixlobiblioteka@gmail.com

 

5.

W czasie zdalnego nauczania uczniowie w ramach konsultacji mogą korzystać z zasobów biblioteki szkolnej podczas dyżurów od godz.1000 do 1400, np. w każdą środę od godz. 1000 do 1400

 

6.

Zaleca się ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu (np. na ladzie bibliotecznej) użytkownika z bibliotekarzem

 

7.

 Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

 

8.

Wprowadza się przerwy w trakcie otwarcia wypożyczalni i czytelni obejmujące wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję blatów, podłóg i klamek oraz częstsze mycie podłóg.

 

9.

Przeprowadza się dezynfekcję stanowisk komputerowych i innych elementów peryferyjnych komputera po każdym czytelniku, a także samoobsługowych skanerów czy urządzeń wielofunkcyjnych zgodnie z instrukcjami od producenta.

 

10.

Wprowadza się obowiązek dezynfekcji rąk przez czytelników przed podejściem do regałów oraz zachowania zasady dystansu społecznego (także między regałami) – można zezwolić na wolny dostęp do księgozbioru. Jeżeli zostaną spełnione zasady reżimu sanitarnego nie trzeba poddawać książek z wolnego dostępu kwarantannie, chyba że czytelnik będzie przejawiał objawy choroby.

 

11.

Wprowadza się okres 3 dni kwarantanny książek wypożyczanych do domu. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 3 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w magazynie, innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania. Należy pamiętać o założeniu rękawiczek. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę.

 

12.

Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające. Nie należy naświetlać książek lampami UV z uwagi na to, iż światło to ma szkodliwy wpływ na materiały, z których wykonane są książki

 

 

§ 10

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

1.

W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie ucznia, u którego podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka). Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie wyznaczeni pracownicy szkoły. Izolatka znajduje się w sali numer 108 na I piętrze.

 

2.

Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go w izolatce zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Izolatka musi być wyposażona w: płyn do dezynfekcji, maseczki ochronne, fartuch jednorazowy.

 

3.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić opiekunów ucznia lub w przypadku ucznia pełnoletniego – wskazaną osobę w celu pilnego odebrania ucznia. Obowiązek ten ciąży przede wszystkim na Dyrektorze szkoły i wychowawcy. Rodzice ucznia udają się z nim do lekarza.

 

4.

Po każdym użyciu izolatki w związku z podejrzeniem zakażenia  izolatkę należy zdezynfekować stosując przy tym środki ochrony osobistej.

 

 

                                                                      

§ 11

Postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników

1.

Do pracy w placówce mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W drodze do i ze szkoły pracownicy przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 

2.

W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie odsuwany jest od pracy. O zagrożeniu Dyrektor powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną.

 

3.

Pracownik, u którego zdiagnozowano objawy chorobowe zostaje przeniesiony do  izolatki.

 

4.

Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddany zostanie gruntownemu sprzątaniu i zdezynfekowany, w szczególności powierzchnie dotykowe takie jak klamki, poręcze, uchwyty, itp.

 

 

 

 

 

§ 12

Zawieszenie zajęć

1.

Dyrektor, za zgodą prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli
ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

Wynika z dodanych przepisów (par. 18 Rozporządzenia MEN z 31.12.2002 r. Dz.U.2020.07.01)

2.

Zgoda i opinie mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

 

3.

Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

 

 

§ 13

Pozostałe regulacje

1.

W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

2.

Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły będą przekazywane opiekunom uczniów i uczniom indywidualnie za pomocą e-dziennika oraz strony internetowej szkoły.

 

3.

Na czas epidemii COVID-19 nauczania zdalnego wywiadówki przeprowadzane są w formie zdalnej.

 

4.

Wszelkie dokumenty papierowe muszą być poddane trzydniowej kwarantannie, dlatego do 7 dni ulega wydłużeniu termin oddawania prac pisemnych.

 

 

Powyższe procedury podjęte zostały Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 54/2019/2020 z dnia 28.08.2020 dotyczącym: wewnętrznej procedury bezpieczeństwa dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników w  IX Liceum Ogólnokształcącym zgodnej z wytycznymi GIS, MEN i MZ