Uczniowie

Przedmioty

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Celem egzaminu ustnego jest ocena komunikowania się w języku obcym.


Oto kilka informacji, które musi znać każdy zdający przed przystąpieniem do egzaminu:

 • Podczas egzaminu nie ma podziału na poziomy.
 • W komisji zasiada dwóch egzaminatorów. Cały egzamin to rozmowa zdającego z jednym z nich.
 • Egzamin trwa 15 min.
 • Zestaw egzaminacyjny składa się z 3 zadań.
 • Po wylosowaniu zestawu egzaminacyjnego uczeń zajmuje miejsce przed komisją. Nie przewidziano dodatkowego czasu na zapoznanie się z całym zestawem.
 • Zanim uczeń rozpocznie realizowanie zadań z zestawu, egzaminator zada kilka pytań. Wstępna rozmowa z uczniem służy oswojeniu się zdającego z nową sytuacją i trwa ok. 2 min. Oto przykładowe pytania na tym etapie egzaminu:

    How often do you eat fast food? (Why? / When?)
    Do you always eat breakfast? (Why? / Why not?)
    What's the best / worst restaurant you've ever been to?
    What do you usually have for breakfast / lunch / dinner?
    Do you enjoy cooking? (Why? / Why not?)
    What do you like about the place where you live?
    What's the most interesting festival in the place where you live?
    Are there any interesting places to visit near your city / town / village?
    What kind of flat or house would you like to have in the future?
    What furniture have you got in your room?
    Do you have a pet? Tell me about it. / Would you like to? (Why? / Why not?)
    What's your favourite film about animals? (Why?)
    Would you like to have an exotic pet? (Why? / Why not?)
    Are you afraid of any animals or insects? (Why? / Why not?)
    What's your favourite season? (Why?)

    Zadanie pierwsze to rozmowa z odgrywaniem roli. Uczeń ma ok. 30 sek. na zapoznanie się z poleceniem oraz 2 min.30 sek. na realizację całego zadania. Zdający musi odnieść się do 4 elementów polecenia i odpowiednio je rozwinąć.
    Zadanie drugie to opis ilustracji oraz odpowiedź na trzy pytania. W opisie zdający musi uwzględnić 3 elementy (miejsce, osoby oraz czynności, które te osoby wykonują). Pytania związane są z tematem ilustracji i nie są zawarte w zestawie zdającego. Odpowiedzi na pytania nie mogą być zdawkowe i jednozdaniowe, lecz rozwinięte i podparte stosownymi argumentami lub przykładami. Realizacja zadania nie może przekraczać 4 min.
    Zadanie trzecie polega na wypowiedzi na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania (niezamieszczone w zestawie zdającego). Zdający ma ok. 1 min na przygotowanie do zadania, które polega na wyborze jednego z elementów najlepiej spełniającego warunki podane w poleceniu i uzasadnieniu swojego wyboru oraz wyjaśnieniu, dlaczego odrzuca pozostałe. Następnie egzaminator zadaje dwa pytania związane z materiałem stymulującym. Należy pamiętać, że odpowiedzi na pytania muszą być rozbudowane, a realizacja zadania nie może trwać dłużej niż 4 min.

Oceny egzaminu dokonują członkowie komisji, biorąc są pod uwagę następujące kryteria:

 • sprawność komunikacyjna (realizacja zadań) - max.18 pkt.
 • zakres struktur leksykalno-gramatycznych - max.4 pkt
 • poprawność struktur leksykalno-gramatycznych - max.4 pkt.
 • wymowa - max.2 pkt.
 • płynność wypowiedzi max.2 pkt.

Uczeń może maksymalnie uzyskać 30 pkt.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej