BIP

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 jednostek obsługiwanych przez TCUW

Zgodnie z zapisem § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i
Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) sprawozdanie finansowe za rok 2021 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej
sprawozdanie, tj. Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych
https://tcuw.torun.pl/bip,8.html

Wróć